ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Αποτέλεσμα εικόνας για καταστατικό
Tα κυριότερα σημεία του καταστατικού:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΔΙ.ΚΑ.Π.)»

Το σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΔΙ.ΚΑ.Π.)» και έδρα τον Πειραιά, ιδρύθηκε το έτος 1993 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 12/94 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

ΣΚΟΠΟΙ
Σκοπός του σωματείου είναι η προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών ως καταναλωτών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Ειδικότερα:
Α.     Η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών.
Β.     Η προσαρμογή της συμπεριφοράς των καταναλωτών για την ορθολογική χρησιμοποίηση των πόρων και την προστασία του οικοσυστήματος.
Γ.      Η προώθηση του δικαιώματος των καταναλωτών να ελέγχουν τα προϊόντα με βάση την κοινή λογική και εμπειρία και, όπου είναι αναγκαίο, την αδέσμευτη επιστημονική τεκμηρίωση.
Δ.     Η συνειδητή κατανάλωση προϊόντων βάσει της χρήσης, των ιδιοτήτων, της ασφάλειας και της προέλευσής τους.
Ε.     Ο έλεγχος των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα από το κράτος ή άλλους μονοπωλιακούς φορείς.
Στ.    Ο έλεγχος και περιορισμός της διαφήμισης και η κριτική αντιμετώπιση των οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Ζ.      Η πληροφόρηση των καταναλωτών και η προώθηση της καταναλωτικής παιδείας.
Η.     Η ενημέρωση των πολιτών σε τομείς κατανάλωσης και προσφοράς υπηρεσιών απρόσιτους μέχρι σήμερα, όπως η κατανάλωση φαρμάκων, ο έλεγχος παροχής ιατρικών υπηρεσιών, το δικαίωμα ενημέρωσης και επιλογής του ασθενή.
Θ.     Η προώθηση θέσπισης από την πολιτεία αυστηρών προδιαγραφών για την παραγωγή των προϊόντων και η αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας προς όφελος του καταναλωτή.
Ι.       Η προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων ως καταναλωτών (π.χ. ανηλίκων, υπερηλίκων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, κ.λπ.).
Ια.     Η προστασία των καταναλωτών μέσα από τον έλεγχο των πολιτιστικών προϊόντων και την δημιουργία μηχανισμών αντίστασης στην πολιτιστική ισοπέδωση και ομοιομορφία. Επίσης η άσκηση ελέγχου, εκ μέρους των καταναλωτών, επί του τηλεοπτικού προϊόντος.

ΔΡΑΣΗ
Ο σκοπός του σωματείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο στα πλαίσια της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής ζωής και της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών. Ενδεικτικά:
Α.     Με τη συστηματική ενημέρωση των καταναλωτών μέσω όλων των μέσων μαζικής πληροφόρησης  και την οργάνωση σεμιναρίων και εκδηλώσεων.
Β.     Με τη συλλογή καταγγελιών, την πραγματοποίηση μελετών και ερευνών αγοράς, τη δημιουργία αρχείου προϊόντων, υπηρεσιών και διαφημίσεων.
Γ.      Με τη συμμετοχή σε όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις για τους καταναλωτές και τη συνεργασία με το διεθνές κίνημα καταναλωτών.
Δ.     Με τη νομική στήριξη των καταναλωτών ατομικά και συλλογικά.
Ε.     Με τη συνεργασία με συνδικαλιστικούς, συνεταιριστικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς, κ.ά. φορείς.
Στ.    Με διαβήματα σε επαγγελματικούς, κρατικούς, κ.λπ., φορείς, με προσπάθειες διακανονισμού των διαφορών μεταξύ προμηθευτών – καταναλωτών και τέλος με οργάνωση κινητοποιήσεων και κάθε άλλη μορφή νόμιμης δράσης.
Ζ.      Με την προώθηση της αυτοοργάνωσης και των συλλογικών προσπαθειών των πολιτών για την αυτοδύναμη επίλυση των προβλημάτων τους.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μέλη του Συλλόγου μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα και διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) όσοι αποδέχονται το καταστατικό αυτό και τους σκοπούς του Συλλόγου.
Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη πρόσωπα των οποίων η δραστηριότητα είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Συλλόγου και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Για να εγγραφεί κάποιος ως μέλος του Συλλόγου, απαιτείται:
Α.     Αίτηση προς το Δ.Σ., με την οποία να ζητά να εγγραφεί ως μέλος του Συλλόγου.
Β.     Να παρέλθει τρίμηνος δοκιμαστική περίοδος, κατά την οποία το υπό δοκιμήν μέλος έχει το δικαίωμα και υποχρέωση συμμετοχής στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
Γ.      Μετά την πάροδο της τριμήνου δοκιμαστικής περιόδου να γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής του ως τακτικού μέλους με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του Δ.Σ., οπότε συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και μπορεί να εκλεγεί στο Δ.Σ. και στην Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).
Στην περίπτωση που το Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο απορρίψει αίτηση εγγραφής νέου μέλους, υπάρχει δυνατότητα προσφυγής του ενδιαφερομένου στη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει για την εγγραφή του ή όχι.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα μέλη δικαιούνται και υποχρεούνται να μετέχουν στις δραστηριότητες του Συλλόγου. Ρητά απαγορεύεται στα μέλη κάθε ενέργεια που θα έχει ως αποτέλεσμα να ταυτισθεί ο Σύλλογος με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα προμηθευτών ή με πολιτικά κόμματα, απαγορεύεται επίσης κάθε διαφήμιση επιχειρήσεων από τον Σύλλογο.
Τα τακτικά μέλη, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα, λαμβάνουν μέρος στις Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου και εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τα τακτικά μέλη έχουν υποχρέωση να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα καταβάλλοντας τις τακτικές και εφάπαξ εισφορές.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν υποβάλλοντας στο Δ.Σ. έγγραφη παραίτηση.

ΕΣΟΔΑ
Πόροι του Συλλόγου είναι μόνο:
Α.     Οι συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. ή από το Δ.Σ. μετά από εξουσιοδότηση από την Γ.Σ.
Β.     Τα έσοδα από την διάθεση των εκδόσεου Συλλόγου.
Γ.      Τα έσοδα από την διοργάνωση εκδηλώσεων.
Δ.     Κρατική επιχορήγηση ή επιχορήγηση από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ε.     Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και διεθνών ενώσεων καταναλωτών. Άλλοι πόροι επιτρέπονται εφόσον είναι σύμφωνον με τη νομοθεσία για τις ενώσεις καταναλωτών. Ο Σύλλογος δεν αναπτύσσει καμία κερδοσκοπική δραστηριότητα.
Δεν δέχεται οικονομική ενίσχυση από φορείς ή πρόσωπα που αντιστρατεύονται τους σκοπούς του.

Πειραιάς, 9.4.1995 


ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016
Αποτέλεσμα εικόνας για εκλογές

Τα αποτελέσματα από τις εκλογές του σωματείου ΔΙΚΑΠ (Δικαιώματα Καταναλωτών και Πολιτών) στις 27/7/2016 έχουν ως εξής:

1. Πρόεδρος Δ.Σ.: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΛΑΤΗΣ
2. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: ΦΟΥΝΤΗ ΑΘΗΝΑ
3. Ταμίας: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. Γραμματέας: ΛΙΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. Αναπληρωτής Γραμματέας: ΦΑΝΗ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ
6. Οργανωτικός Γραμματέας: ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
7. Μέλος: ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ
8. Μέλος: ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. Μέλος: ΔΕΛΗΝΤΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ Δ.Σ. 04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015


Αποτέλεσμα εικόνας για Δ.Σ.
Με την απόφαση του Δ.Σ. της 04/03/2015 η ανασύσταση των αξιωμάτων του προσωρινού Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε με την μετακίνηση των προϋπαρχόντων μελών προς τα άνω, δηλαδή:


1. Πρόεδρος Δ.Σ.: Άγγελος Πιλάτης
2. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Γιάννης Λιγνός
3. Ταμίας: Κώστας Παντελόπουλος
4. Γραμματέας: Γιώργος Αλεξόπουλος
5. Αναπληρωτής Γραμματέας: Φανή Ραφτοπούλου
6. Οργανωτικός Γραμματέας: Χριστίνα Πλιάτσικα
7. Μέλος: Καλλιόπη Γιαννούτσικου
8. Μέλος: Σωτήρης Αλεξόπουλος
9. Μέλος: Γιάννης Δεληνταδάκης

ΙΔΡΥΤΗΣ ΔΙ.ΚΑ.Π. Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΛΗΝΤΑΔΑΚΗΣ

Το σωματείο ΔΙΚΑΠ - ΙΝΚΑ Πειραιά, δημιουργήθηκε από τον αείμνηστο Χαράλαμπο Δεληνταδάκη, που διατέλεσε πρόεδρος του σωματείου αλλά και Γενικός Γραμματέας της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ - ΓΟΚΕ) μέχρι της 26/11/2014.

Η δράση του ήταν μεγάλη τόσο στο καταναλωτικό κίνημα όσο και στην πολιτική ζωή της χώρας.
Το όνειρο του ήταν να δει την Ελλάδα απελευθερωμένη από τη Γερμανική κατοχή, το όραμα του και ο στόχος του ήταν να συντελέσει ο ίδιος και οι συνεργάτες τους σε αυτή την απελευθέρωση. 
Όλοι εμείς οι φίλοι και συνεργάτες που γνωρίσαμε αυτόν τον μεγάλο άντρα, με τις αμέτρητες γνώσεις σε πολλαπλά επίπεδα, με το ήθος αλλά και με την μεγαλοψυχία του, που βοηθούσε και  νοιάζονταν ξεχωριστά για τον καθένα άνθρωπο που υπέφερε, έχουμε χρέος να συνεχίσουμε το έργο του, τον αγώνα του. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα η απώλεια του δικό μας Μπάμπη είναι τεράστια, το ίδιο και η χώρα που έχασε έναν αναντικατάστατο ενεργό πολίτη. Μερικές από τις δράσεις του και τις αναλύσεις του, αντικατροπτίζονται στο προσωπικό του ιστολόγιο : ΕΘΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ "ΑΓΟΡΩΝ" 

Άγγελος Πιλάτης,
μέλος του Δ.Σ.

(Τελευταία τροποποίηση σελίδας: 3/10/2016 23:50)